////METARIA////

Metaria ry. on esittävän taiteen uusia muotoja edistävä ja tutkiva yleishyödyllinen yhdistys. Erityispainotus on digitaalisen ja teknologisen esitystaiteen kansallisessa ja kansainvälisessä edistämisessä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metaria ry.: 

- ylläpitää Metaria-nimistä teatteria ja tuotanto-organisaatiota 

- julkaisee sisältökokonaisuuksia digitaalisiin päätelaitteisiin 

- järjestää esityksiä, pelejä, näyttelyitä, koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia 

- toimii sillanrakentajayhteisönä taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, teknologiayritysten sekä tiedeyhteisön välillä 

METARIAN TOIMINTA-AJATUS: 

Metaria on olemassa todistaakseen ja kommentoidakseen käynnissä olevaa teknologisen kehityksen alullepanemaa kulttuurista murrosta. 

Metaria on kiihtyvän muutoksen keskellä kukoistava inhimillinen toimija ja maamme ensimmäinen tulevaisuuteen katsova teatteri. 

Metaria vastustaa kapea-alaisesta erikoistumisesta johtuvaa siiloutumista ja pyrkii aktiivisesti törmäyttämään toiminta-kulttuureita sekä inhimillisen ajattelun sfäärejä (humanistis-filosofinen ja matemaattis-luonnontieteellinen). 

Metaria haastaa totutut ajatus- ja toimintamallit sekä valtarakenteet. 

Metaria toimii julkisesti kaikenlaisissa sisä- ja ulkotiloissa, maalla ja kaupungissa, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, ajassa ja paikassa, fyysisesti ja virtuaalisesti. 

Metaria etsii uusia yleisöjä ja uudenlaista dialogia katsojien, kokijoiden, pelaajien, asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten kesken. 

Metaria käyttää toiminnassaan taiteellisia keinoja ja etsii niille uusia muotoja, jotka voivat olla osittain tai kokonaan virtuaalisia. 

Metaria valmistaa olemassaoleviin jakelukanaviin vaihtoehtoisia, ei-kaupallisia digitaalisia sisältöjä. 

Metaria tutkii virtuaalisen läsnäolon kysymystä sekä fyysisen ja digitaalisen todellisuuden yhteensulautumista. 

Metaria katsoo teknologisen sivilisaation luomia unelmia ja painajaisia ja kysyy: mitä ihmisyys tänä aikana on ja mihin se on matkalla?
Metaria ry:n hallitus 2015-16:

Jyrki Pylväs
Tuomo Karvonen
Matti Luhtala
Yuko Takeda
David Robertson

Yhteystiedot